?

Log in

No account? Create an account
минулий рік був зовсім не таким - бите шкло і смажена бульба [entries|archive|friends|userinfo]
dreamhead

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 31st, 2015|07:11 pm]
dreamhead


минулий рік був зовсім не таким
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bf_109e
2015-12-31 05:35 pm (UTC)
Бачу, 15-й видався якимось ТРИВОЖНИМ.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dreamhead
2015-12-31 05:36 pm (UTC)
можна і так СКАЗАТИ!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bf_109e
2015-12-31 05:47 pm (UTC)
В-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: night_horseman
2015-12-31 06:30 pm (UTC)
Кiшки з'явились? Це добре! ;))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dreamhead
2015-12-31 06:32 pm (UTC)
це тікі для них добре
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: dreamhead
2015-12-31 06:37 pm (UTC)
це будущє туманно
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: flakelviv
2015-12-31 07:06 pm (UTC)
Минулого року без кота, тепер з двома. На наступний раз будуть мати котят?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dreamhead
2015-12-31 08:38 pm (UTC)
наступного року буде двадцять котів мабуть
(Reply) (Parent) (Thread)